Schoonmaakbedrijf De Spons 06-51393704 info@de-spons.nl
Bel ons De Spons
Bacteriële reinigers
Bacteriële reinigers

Bacteriële reinigers zijn reinigingsmiddelen waarin bacteriën worden ingezet in plaats van, of in combinatie met, chemische stoffen. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling en eigenschappen van bacteriële reinigers. Dit onderzoek vormt de basis van onderstaande tekst. 

Met behulp van de onderstaande 19 veelgestelde vragen kunt u veilig een product met bacteriën gebruiken of samenstellen.

1. Wat is een bacteriële of microbiologische reiniger?
Een bacteriële of microbiologische reiniger is een reinigingsmiddel dat met behulp van bacteriën (al dan niet met daaraan toegevoegde enzumen en/of andere ingrediënten) reinigt, geuren verdrijft, en/of een gootsteen ontstopt.

2. Voor welke toepassingen kunnen deze reinigers worden gebruikt/zijn ze geschikt?
De tot dusver bekende toepassingen voor bacteriële reinigers zijn: 
gebruik voor stankpreventie, chemische toiletten, tapijtreiniging, urinoirs, vetputten, leidingen en pijpen, moeilijk reinigbare plekken (zoals naden, kieren, voegen), in septic tanks en als gootsteenontstopper.

3. Aan welke wettelijke eisen moet een bacteriële reiniger voldoen?
Alle reinigingsmiddelen moeten sowieso voldoen aan de Europese Richtlijn inzake algemene productveiligheid. Deze Richtlijn (in de Nederlandse wet opgenomen in de Warenwet) verplicht fabrikanten/leveranciers om producten te onderwerpen aan een veiligheidsbeoordeling, voordat zij op de markt gebracht worden. Bij deze beoordeling moeten alle relevante aspecten meegenomen worden. Daarnaast dient elk reinigingsmiddel te voldoen aan de Detergentenverordening. Wanneer aan een bacteriële reiniger één of meerdere (chemische) stoffen zijn toegevoegd, zoals b.v. een oppervlakteactieve stof en/of enzymen, is de Europese Preparatenrichtlijn van toepassing. In een dergelijk geval is de gevaarsetikettering geregeld en dient een productdossier aanwezig te zijn. Eventueel dient melding aan het NVIC te worden gedaan.

4. Welke productinformatie moet tenminste op de verpakking staan, of bij levering van een bacteriële reiniger aan de gebruiker verstrekt worden?
De gebruiker moet in elk geval kunnen beschikken over de informatie die minimaal vereist is om het product te herkennen en op veilige wijze te kunnen hanteren, waaronder de gebruiksaanwijzing. De productinformatie moet rekening houden met de Algemene Productveiligheidsrichtlijn en de Detergentenverordening. Hierbij wordt gedacht aan:
- Samenstelling (let op conserveringsmiddelen en parfums)
- Naam en vestigingsplaats handelsverantwoordelijke
- Batch-code
- Houdbaarheidsdatum, indien van toepassing
- Hoeveelheidsaanduiding
Wanneer aan een bacteriële reiniger één of meerdere (chemische) stoffen zijn toegevoegd, moet er bovendien rekening worden gehouden met de informatieverplichtingen op grond van de stoffen- en preparatenregelgeving.
Hoewel dit niet verplicht is, adviseert de NVZ om op het etiket van reinigingsmiddelen altijd de S-zin “Buiten bereik van kinderen bewaren” te vermelden.

5. Welke bacteriën kunnen voor reiniging worden ingezet?
De volgende bacteriën zijn geschikt voor reiniging:
- sporenvormend
- chemo hetrotroof
- aëroob of semi aëroob
In praktijk worden bepaalde typen van het geslacht Bacillus (organisch afval), Pseudomonas typen (koolwaterstoffen) en nitrificerende bacteriën ingezet in reinigers. De bacteriën kunnen worden ingezet indien bekend is dat ze onschadelijk zijn voor de volksgezondheid. Hierbij wordt door veel leveranciers gebruikt gemaakt van de lijst van de European Federation of Biotechnology (www.efbweb.org) en/of de GRAS-lijst  (Generaly Recognised As Safe) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (www.fda.gov).

6. Kunnen bacteriële reinigers ziekteverwekkende bacteriën bevatten?
Het is mogelijk dat in bacteriële reinigers ziekteverwekkende bacteriën voorkomen. Er wordt echter voorafgaand aan de productie van bacteriële reinigers een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij let men vooral op 
- de biochemische en bacteriologische karakterisering van de toegepaste bacteriën, en 
- de kans op én de aard van eventuele onbedoelde en ongewenste effecten van de bacteriën. 
Pas als uit de risicoanalyse blijkt dat de veiligheid van de gebruiker niet in het geding is, worden de reinigers op de markt gebracht.

7. Zijn er gezondheidsgevaren verbonden aan het gebruik van bacteriële reinigers?
De risico’s verbonden aan het gebruik van een bacteriële reinigers zijn afhankelijk van:
- het toepassingsgebied
- de samenstelling van het product
- de informatie die wordt verstrekt bij het product (gebruiksaanwijzing en -waarschuwingen)
- de wijze van toepassing door de gebruiker.
De gebruikte bacteriën Bacillus (organisch afval) en Pseudomonas-typen (koolwaterstoffen) zijn in principe ongevaarlijk en komen ook overal voor. Zolang ze worden gebruikt voor de toepassingen die bij vraag 2 zijn genoemd, is er geen gezondheidsgevaar te verwachten. 
Voor andere toepassingsgebieden is het aan te bevelen om een nadere inventarisatie te maken van de mogelijke risico’s en hoe deze kunnen worden voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruik van bacteriële reinigers in de voedselketen (levensmiddelen) en bij mensen met een verminderde weerstand.

8.  Welke toepassingen dienen vermeden te worden?
Het is van te voren niet aan te geven of bepaalde toepassingen geheel uitgesloten moeten worden. Afhankelijk van het beoogde gebruiksdoel moeten meer of minder strenge eisen worden geformuleerd. Deze eisen kunnen bijvoorbeeld relatief mild zijn bij toepassingen buitenshuis. Indien het beoogde doel zou zijn de toepassing binnenshuis, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, dan dienen bacteriële reinigers aan zeer strenge voorwaarden te voldoen. 
Vooralsnog wordt aanbevolen om bacteriën niet in te zetten in 
- reinigingsproducten voor steriele ruimtes
- producten die tezamen met directe voedselbereiding worden ingezet 
- producten voor openluchtbehandelingssystemen
- of voor langdurig gebruik op of in mensen.
Verder wordt afgeraden om bacteriële reinigers in sprayvorm te gebruiken: zie vraag 16.

9. Waarvoor dient de gebruiker bacteriële reinigers niet te gebruiken?
Een bacteriële reiniger moet alleen worden gebruikt voor de toepassing die is vermeld op het etiket, de gebruiksaanwijzing of (bij professioneel gebruik) in het Veiligheidsinformatieblad. De leverancier van het product heeft immers een risicoanalyse uitgevoerd en heeft daarbij deze toepassing meegenomen in het beoordelen van de veiligheid.

10. Kunnen bacteriële reinigers genetisch gemodificeerde bacteriën bevatten en dient dit dan op de verpakking te worden vermeld?
Op dit moment zijn dergelijke reinigers niet in Nederland op de markt. Gezien de huidige stand van de Europese regelgeving is het uit te sluiten dat op korte termijn genetisch gemodificeerde bacteriën worden ontwikkeld en ingezet voor reinigingsdoeleinden. Nieuwe organismen moeten worden aangemeld bij de overheid en ondergaan een veiligheidsbeoordeling. Na registratie en beoordeling is het aan de overheid om genetisch gemodificeerde bacteriën toe te laten.

11. Wat zijn de beperkingen van bacteriële reinigers?
Bacteriën kunnen alleen vuil aanpakken dat door enzymen kan worden afgebroken. Anorganische vervuiling kan door bacteriën niet worden verwijderd. Dit betekent dat urine goed kan worden afgebroken, maar bijvoorbeeld kalkresten niet.
De formulering van de reiniger met bacteriën moet zodanig zijn dat deze erin kunnen overleven. Daarnaast dienen de gebruiksomstandigheden zodanig te zijn de bacteriesporen zich kunnen vermenigvuldigen. Tijdens het vermenigvuldigen wordt het aanwezige organische vuil afgebroken (=’opgegeten’). Niet alleen de aanwezigheid van organisch vuil (=’eten’) maar ook water, de juiste pH, het goede temperatuurbereik en voldoende tijd om te groeien zijn belangrijk voor een effectieve reiniging.

12. Mag je bacteriële reinigers gebruikenin combinatie met andere reinigings- of desinfectiemiddelen?
Als een bacteriële reiniger in combinatie met een ander product wordt gebruikt, loopt men het risico dat de bacteriële reiniger inactief wordt of zijn stabiliteit verliest. Het combineren en/of gelijktijdig gebruik van verschillende reinigingsmiddelen wordt altijd afgeraden, tenzij de gebruiksaanwijzing concrete combinaties voorschrijft.

13. Kunnen bacteriële reinigers ook worden gebruikt voor desinfectie?
Onderzoek heeft aangetoond dat bacteriële reinigers niet kunnen worden gebruikt voor desinfectie. 
De algemene gang van zaken in Nederland is dat als een leverancier een (bacteriële) reiniger wil aanprijzen voor desinfectie, hij een toelating moet aanvragen voor het betreffende product. Deze aanvraag doet hij bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) te Wageningen (www.ctgb.nl). Het Ctgb toetst vervolgens het product op verschillende aspecten, o.a.:
-de effectiviteit van het product
- de veiligheid voor de productiemedewerker
- de veiligheid van de gebruiker van het product
- de volksgezondheid
- de milieubelasting van het product

14. Welke garanties kunnen worden gegeven  dat deze producten veilig gebruikt kunnen worden?
Het is een wettelijke eis dat een product veilig moet zijn. De Voedsel en Waren Autoriteit (voormalige Keuringsdienst van Waren) houdt hier toezicht op. 

15. Wat moet u doen als u een bacteriële reiniger aan uw handen of in uw ogen krijgt, of het product inslikt of inademt?
De veiligheidsbeoordeling die de fabrikant heeft uitgevoerd, leidt tot de vermelding van bepaalde instructies op het etiket of in het Veiligheidsinformatieblad. 
Algemeen kan worden aanbevolen om na gebruik van een bacteriële reiniger de handen goed te wassen. Indien het product is ingeademd of ingeslikt, is het raadzaam om bij klachten of twijfel een arts te raadplegen. Laat de arts altijd het etiket van het product zien.

16. Welke risico's zijn verbonden aan bacteriële reinigers in een spraymiddel?
Omdat de risico’s van dit bacteriële reinigers in sprayvorm niet helemaal bekend zijn, wordt het gebruik hiervan vooralsnog afgeraden.
Wanneer aan de reiniger enzymen zijn toegevoegd, is het bij een bacteriële sprayreiniger mogelijk dat deze enzymen worden ingeademd. Dit kan bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een astmatische reactie veroorzaken. Daarom wordt het gebruik van deze spraymiddelen afgeraden.

17. Is een kinderveilige sluiting noodzakelijk?
Of een kinderveilige sluiting noodzakelijk is, volgt uit de veiligheidsbeoordeling die is uitgevoerd door de fabrikant. Bij de meeste producten zal dat niet het geval zijn.

18. Wat moet er worden opgenomen in het productdossier dat beschikbaar is voor de inspecties?
De zorgplicht schrijft voor dat u duidelijk in staat bent te vertellen aan de inspectiedienst wat voor soort organismen in uw producten verwerkt zijn. Als u zelf gaat formuleren, moet u er rekening mee houden dat u ongewild andere organismen in het product kunt introduceren.

19. Wat is de houdbaarheid van een bacteriële reiniger?
De werkzaamheid neemt af in de tijd, afhankelijk van tal van factoren. Vandaar dat de fabrikanten een ruime marge nemen. Over het algemeen geldt voor droge producten een houdbaarheid van twee jaar; voor vloeibare producten geldt een houdbaarheid van 18 maanden na productie.Laatste tweets
Onderwerpen
Meest recente artikel
Fotoalbum
Lijst met albums
Vloeren onderhoud

Diverse vloeren

Speciale projecten

Allerlei voorbeelden van leuke en speciale projecten

Kantoren schoonmaken

Projecten en werkzaamheden

Huis schoonmaken

Foto's van werkzaamheden tijdens de woning schoonmaak

Gevel reiniging

Het reinigen van gevels

Foto van de natuur.

Foto's van de natuur.